Ochrana osobních údajů

Rádi bychom vás touto formou informovali o způsobu zpracování a zásadách ochrany osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost mamacoffee s.r.o., IČ: 283 64 601, se sídlem: Osmého listopadu 463/48, 169 00 Praha 6 (dále jen jako “mamacoffee” či “správce”).

Proč vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud učiníte online rezervaci na webových stránkách www.cafejedna.cz, musíme vaše osobní údaje zpracovat z důvodu plnění vámi učiněné rezervace místa.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro účely plnění vaší rezervace zpracujeme následující údaje: jméno, příjmení a emailová adresa. Pro zlepšení kvality našich služeb dále zpracováváme údaje o vašem chování na našem webu.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Doba, po kterou budeme vaše osobní údaje uchovávat činí 38 měsíců.

Komu budeme vaše údaje předávat?

Zavazujeme se nepředávat žádné vaše osobní údaje třetím stranám bez oprávněného důvodu. Třetí strany, kterým předáme vaše osobní údaje jsou pouze společnosti nezbytně nutné k zajištění plnění učiněné rezervace. Jedná se o následující společnosti:

– provozovatel webového hostingu a IT řešení

– Google LLC

Kde vaše údaje uchováváme a kdo k nim má přístup?

Vaše údaje máme uložené na serverech, které spravuje společnost wedos.cz

Přístup k vašim osobním údajům má jen úzká skupina osob, která zajišťuje řádné splnění učiněné rezervace.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup – Máte právo nás požádat o sdělení veškerých osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Právo na výmaz – V případě, že vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat pro účel, za kterým jsme je získali nebo vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od vašeho oznámení takto zpracovávané smazali. Údaje však nemůžeme smazat v případě, že povinnost je uchovávat ukládá právní předpis (jedná se například o uchovávání z důvodů účetních, daňových atd.). Vaši emailovou adresu však z účetních ani daňových důvodů evidovat nepotřebujeme, proto rádi vaší žádosti o výmaz neprodleně vyhovíme.

Právo na přenositelnost údajů – Pokud nás o to požádáte, můžeme předat námi shromážděné vaše osobní údaje jinému správci. Musí se však jednat o zpracování založené na právním důvodu a toto zpracování se provádí automatizovaně.

Právo vznést námitku – Kdykoliv máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu zpracovávat; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo na omezení zpracování – Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, a to v následujících případech – namítáte nesprávnost či nepřesnost námi shromážděných osobních údajů, a to až do ověření jejich správnosti, pokud zpracování vašich osobních údajů bude protiprávní a vy nás požádáte o omezení jejich použití místo jejich výmazu, vaše osobní údaje již zpracovávat nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon či obhajobu svých práv nebo pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu šetření, zda je vaše námitka oprávněná.

Právo na opravu – Pokud zjistíte, že údaje, které o vás shromažďujeme, jsou chybné, neúplné nebo nepřesné, máte právo na jejich opravu.

 

Všechna výše uvedená práva můžete vůči správci uplatnit elektronicky na adresu provozni@mamacoffee.cz nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Café Jedna

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 530/47

Praha 7, 170 00

Uplatnění výše uvedených práv není dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.